đầu thu truyền hình số mặt đất

TELEVISION RECEIVER OF TERRESTRIAL DVB-T2 MODEL T2-VN06 VIC ELECTRONIC

Đặt hàng
Bảo hành:
Nhà sản xuất: